Contact usMr Prakash Awtani: Director
+ 91 22 23453120
Mr Abhishek Kumar: Marketing Director
+ 91 22 23453120
+ 91 9930884804
abhishek@zaleship.com
Mrs Divya Shetty: Marketing Director
+ 91 7506006804
divya@zaleship.com
Address
Zale Shipping & Logistic Services Pvt Ltd

Damji Shamji Corporate Square
B/203, Next to Kanara Business Center,
Off Ghatkopar - Andheri Link Road,
Pant Nagar, Ghatkopar (East)
Mumbai - 400 075
India

201 Sahakar Bhavan,
340/348 Narsi Natha Street
Katha Bazaar Masjid West
Mumbai - 400 009
India